Author = jahanshah salehinejad
Central Mandibular Nerve Sheath Myxoma

Volume 7, Issue 1, March 2018, Pages 49-52

Narges Ghazi; jahanshah salehinejad; Shapoor Yaripour; Arash dehghan; Elham baradaran nasseri; Mehdi Shahabinejad